Skip to main content Skip to search

Všeobecné obchodné podmienky

fabrikanafirmu.sk

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa pod pojmom:

„Poskytovateľ“ rozumie spoločnosť fabrikanafirmu.sk s.r.o. so sídlom na adrese Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 52 289 320, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46112/V,

„Objednávateľ“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná Služby prostredníctvom elektronickej komunikácie s poskytovateľom, telefonicky, osobne alebo iným preukázateľným spôsobom,

„Internetová stránka“ rozumie internetová stránka  www.fabrikanafirmu.sk prípadne iná internetová stránka (stránky), ktorá je s vedomím poskytovateľa presmerovaná na obsah stránky  www.fabrikanafirmu.sk, a ktorej je Poskytovateľ prevádzkovateľom,

„Služby“ alebo „Služba“ rozumejú produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke.

2. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytnutí služieb objednaných prostredníctvom elektronickej komunikácie s poskytovateľom, telefonicky, osobne alebo iným preukázateľným spôsobom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej len „ Zmluva o poskytnutí Služby“).

 

Článok II.

Služby

 

1. Služby poskytovateľa sú administratívne služby, ktoré spočívajú najmä v poskytnutí vzorových dokumentov, skenovaní dokumentov, preposielaní dokumentov, poskytovaní všeobecných informácii o podnikaní a pod.

2. Poskytovateľ neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Poskytovateľ neposkytuje služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za  účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať.

3. Poskytovanie informácii nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú z verejne prístupných zdrojov.

4. V prípade, ak sa v súvislosti s poskytovanými službami používa pojem „založenie s.r.o.“, „zmeny v s.r.o.“, „zápis konečného užívateľa výhod.“ a pod., je potrebné tieto pojmy vykladať ako administratívne služby.

 

Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

 

1. Vyplnením objednávkového alebo kontaktného formulára na Internetovej stránke sa Objednávateľ a Poskytovateľ k ničomu nezaväzujú.

2. Zmluva o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa uzatvára vyjadrením súhlasu Objednávateľa s týmito VOP, za podmienky, že Objednávateľ uhradí celú cenu za Službu podľa Poskytovateľom zaslaných platobných informácii (zálohová faktúra, faktúra). Súhlas s VOP môže Objednávateľ udeliť elektronicky na základe elektronickej, telefonickej alebo osobnej komunikácie medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu po prijatí ceny za Službu.

4. V prípade pochybností o momente uzavretia Zmluvy o poskytnutí Služby sa vždy za najneskorší moment uzavretia zmluvy považuje pripísanie ceny za Službu na účet Poskytovateľa.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 

1. Ceny Služieb sú uvedené na Internetovej stránke.

2. Poskytovateľ nie je platcom DPH, ceny uvedené na internetovej stránke sú uvedené bez DPH.

3. Cena Služieb sa uhrádza vopred na základe zálohovej faktúry.

4. Po dodaní Služby Poskytovateľ pošle Objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje platbu Objednávateľa.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť ceny Služieb, ktoré sú uverejnené na Internetovej stránke s platnosťou od ich úpravy/zmeny. Takáto úprava cien sa nevzťahuje na Služby, ktoré boli objednané pred zmenou.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 

1. Ak sa nedohodlo inak, dodanie Služby prebieha elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu Objednávateľa.

2. Lehotu na dodanie Služby Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi v závislosti od zvolenej Služby e-mailom. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia kompletnej a riadne podpísanej dokumentácie poskytovateľovi.Táto lehota je odhadovanou lehotou, pretože v súvislosti s poskytovanou Službou môžu nastať neočakávané právne alebo iné skutočnosti, ktoré Poskytovateľ nemôže vopred ovplyvniť. Preto tieto lehoty nie sú pre Poskytovateľa záväzné a Poskytovateľ nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania Služby.

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v súvislosti s dodaním Služby.

4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade, podpísanú dokumentáciu zaslať na svoje náklady poštou na adresu Poskytovateľa

5. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Služby aj prostredníctvom tretej osoby.

6. V prípade, ak sú v súvislosti s poskytovanými Službami používané vzory dokumentov, je Objednávateľ oprávnený, za podmienky zaplatenia celej ceny za Službu, používať poskytnuté univerzálne vzory iba pre osobnú potrebu a na nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie alebo šírenie vzorov si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa s takýmto použitím.

 

Článok VI.

Doručovanie a komunikácia

 

1. Objednávateľ súhlasí s komunikáciou najmä prostredníctvom emailovej adresy, telefónneho čísla a poštovej adresy, ktoré poskytne poskytovateľovi. V prípade, ak dôjde k zmene týchto údajov, je Objednávateľ povinný oznámiť ich Poskytovateľovi.

2. Informácia alebo listina doručovaná emailom sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.

3. Poskytovateľ bude zasielať dokumenty vo formáte Microsoft Word ( .doc alebo .docx) alebo v inom bežnom formáte (.pdf). Na tento účel sú Poskytovateľ aj Objednávateľ povinní zabezpečiť aby ich emailové kontá, softwarové a hardwarové vybavenie počítača umožňovalo prijímať a čítať súbory v uvedených formátoch.

 

Článok VII.

Zodpovednosť

 

1. Poskytovateľ prostredníctvom Internetovej stránky ani v rámci poskytovaných Služieb neposkytuje právne rady ani právne služby podľa osobitných predpisov a teda nemôžu byť za také považované. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný charakter a sú voľne dostupné z verejne prístupných zdrojov. V prípade záujmu Objednávateľa o právne služby, Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi obrátiť sa na advokáta zapísaného v zozname advokátovvedenom Slovenskou advokátskou komorou prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.

2. Napriek tomu, že sa Poskytovateľ v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom Internetovej stránky boli presné, nepreberá akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nichprezentované. Poskytovateľ nenesie voči tretím stranám zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií v súvislosti s poskytnutím Služby alebo informácii uvedených na Internetovej stránke.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Objednávateľovi v súvislosti s používaním vzorových dokumentov. Vzor dokumentu nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, ktorý môže v praxi nastať.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi najmä, nie však výlučne, ak Objednávateľ:

a) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje v dotazníku, ktorý odoslal Poskytovateľovi na jeho emailovú adresu, alebo

b) neposkytol bezodkladne Poskytovateľovi dostatočnú súčinnosť pri poskytovaní Služby, alebo

c) akýmkoľvek spôsobom pozmenil obsah Poskytovateľom poskytnutých vzorov dokumentov v súvislosti s poskytnutím Služby,  alebo

d) neposkytol Poskytovateľovi všetky potrebné dokumenty pre poskytnutie Služby v požadovanom počte, forme alebo obsahu.

5. V prípade, ak registrový súd zapíše spoločnosť alebo zmenu v spoločnosti v rozpore s priloženým návrhom alebo priloženými listinami Poskytovateľ ani osoba podávajúca návrh na zápis, nezodpovedá za nesprávnosť takéhoto zápisu do obchodného registra.

6. Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť identifikačných údajov a osobných údajov, ktoré uvedie v súvislosti s poskytovanou Službou Poskytovateľovi. V prípade, ak Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi údaje tretej osoby, je povinný tak konať len na základe osobitného právneho vzťahu s touto treťou osobou alebo je povinný zabezpečiť si predchádzajúci súhlas tejto tretej osoby so zadaním jej identifikačných údajov alebo osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služby. Na žiadosť Poskytovateľa je Objednávateľ povinný preukázať právny základ poskytnutých údajov tretej osoby.

 

Článok VIII.

Odstúpenie do Zmluvy o poskytnutí Služby

 

1. Ak nie je s klientom písomne dohodnuté alebo v týchto VOP uvedenéinak, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, avšaknajneskôr pred tým ako splnomocnená osoba podá návrh na zápis do obchodnéhoregistra, a to zaplatením odstupného vo výške 50% z celkovej ceny Služby(vrátane poplatkov).Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby poúhrade ceny za Službu zo strany Objednávateľa, je Poskytovateľ povinnývrátiť Objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu odstupného. Ak dôjde kodstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí Služby po úhrade správneho alebo súdnehopoplatku, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie takéhoto správneho alebosúdneho poplatku a Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatúcenu zníženú o sumu odstupného a o sumu zaplateného správneho alebo súdnehopoplatku.

2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Službybez uvedenia dôvodu, alebo z akéhokoľvek dôvodu.

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí Služby zo stranyPoskytovateľa je povinný vrátiť Objednávateľovi prijatú cenu Služby zníženúo sumu hodnoty už poskytnutých služieb a reálnych nákladov Poskytovateľa ao sumu zaplateného správneho alebo súdneho poplatku, ak boli zaplatené,spolu so všetkými písomnosťami, ktoré od Objednávateľa prijal.

4. V prípade, ak má Objednávateľ postavenie spotrebiteľa, dodanieSlužby je poskytnutie služby, ktorá sa začala plniť so súhlasomspotrebiteľa pred uplynutím lehoty na bezplatné odstúpenie od zmluvy. ObsahSlužby preto nie je možné bezplatne vrátiť v zákonnej lehote 14 pracovnýchdní od zakúpenia ani po jej uplynutí.

5. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby sa musí uskutočniť písomnealebo elektronickou formou zaslaním emailovej správy na známu emailovúadresu druhého účastníka. V prípade odstúpenia elektronickou formou, jeodstúpenie účinné dňom odoslania odstúpenia na emailovú adresu druhéhoúčastníka.

 

Článok IX.

Reklamácie

 

1. Objednávateľ je povinný upozorniť Poskytovateľa emailom na info@fabrikanafirmu.sk na nesúlad poskytovanej Služby s tým, čo bolopredmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

2. V prípade, ak Objednávateľ nie je spokojný s poskytnutou službou,môže poskytovateľovi podať emailom na info@fabrikanafirmu.sk alebo poštouna adresu sídla Poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie dôvod reklamácie.Reklamácie Poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00hod. Reklamácie vybavuje Poskytovateľ v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi SR.

3. Informácia o subjekte alternatívneho riešenia sporov preObjednávateľa, ktorý má postavenie spotrebiteľa: V prípade, žeObjednávateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa (t. j. je fyzickou osobou,ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojejpodnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný sospôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, žePoskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ má právo obrátiť sa naPoskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takútožiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom. Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporupodľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnomznení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľskýchsporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušnáoprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívnehoriešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívne horiešenia sporov sa obráti.

 

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 

1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy o poskytnutí Služby alebo odoslanímobjednávky Služby potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu, vakom ich poskytol Poskytovateľovi sú presné a pravdivé.

2. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnychpredpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalejlen „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

3. Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Objednávateľa: meno,priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. v prípade objednaniaSlužby, ktorá vyžaduje údaje pre zápis do obchodného registra, okresnýúrad, živnostenský odbor alebo iný orgán verejnej správy tiež: dátumnarodenia, rodné číslo, adresa bydliska, prípadne adresa sídla, obchodnémeno, IČO, resp. v prípade objednania Služby, ktorá vyžaduje údaje prevyžiadanie výpisu z registra trestov tiež: miesto narodenia, predchádzajúcemeno, predchádzajúce priezvisko, meno, priezvisko otca, meno, priezvisko,priezvisko za slobodna matky, resp. v prípade objednávky Služby cez Internetovú stránku Poskytovateľa tiež: IP adresa a súbory cookies.

4. Spracúvanie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku VOP savykonáva na nasledovnom právnom základe: spracúvanie osobných údajov jenevyhnutné na plnenie Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej zmluvnou stranouje Objednávateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy oposkytnutí Služby na základe žiadosti Objednávateľa v zmysle ustanoveniačl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ Objednávateľ neposkytne osobné údaje, nieje možné uzavrieť zmluvu s Poskytovateľom a / alebo mu poskytnúť Služby znej vyplývajúce.

5. Zároveň spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko,bydlisko, prípadne obchodné meno, IČO, sídlo za vykoná na nasledovnomprávnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splneniezákonnej povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácii) vzmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR.

6. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie aspracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na úkony spojenés objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie sObjednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, riešenie prípadnýchsporov a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, preúčely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to ajelektronickými prostriedkami a na účtovné účely a to v rozsahu, v akom jeto nevyhnutné pre daný účel. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škodyspôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

7. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Objednávateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

a) Identifikačné údaje Poskytovateľa: fabrikanafirmu.sk s.r.o. so sídlom na adrese Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 52 289 320, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46112/V, e-mail: info@fabrikanafirmu.sk;

b) Účel spracúvania osobných údajov je uvedený ods. 6. tohto článku VOP;

c) Právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v ods. 4. a 5.tohto článku VOP;

d) Zoznam osobných údajov je uvedený v ods. 3. a 5. tohto článku VOP;

e) Príjemcom osobných údajov môžu byť nasledovné osoby: súdy, okresnéúrady, iné orgány verejnej správy, poverený sprostredkovateľ podľa ods. 10tohto článku VOP, právny zástupcovia, osoba vykonávajúca IT servis/podporua IT development, tretie osoby podľa ods. 11 tohto článku VOP a iné fyzickéalebo právnické osoby v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, prostredníctvomktorých Poskytovateľ poskytuje svoje Služby;

f) Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvnéhovzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú nauplatňovanie práv a plnenie povinností Poskytovateľa;

g) Objednávateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobnýmúdajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov,právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobnýchúdajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo naprenosnosť osobných údajov;

h) Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnenespracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskejrepubliky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100Zákona o ochrane osobných údajov;

i) Poskytnutie osobných údajov uvedených v ods. 3. tohto článku VOPObjednávateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby aposkytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom v ods. 5. tohto článku VOPje zákonnou požiadavkou.

8. Informácie o právach dotknutej osoby – Objednávateľa: Osobaposkytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Objednávateľ) má v zmysleustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR: Dotknutá osobamá právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobnéúdaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmtoosobným údajom a k informáciám uvedených v ods. 7. tohto článku VOP.

b) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR: Dotknutá osoba máprávo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávneosobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobnýchúdajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba máprávo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

1) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali aleboinak spracúvali,

2) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

3) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osobanamieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,

4) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

5) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochraneosobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou jeSlovenská republika viazaná,

6) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnejspoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanieosobných údajov, ak:

1) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobiaumožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

2) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namietavymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

3) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobnýchúdajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

4) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až dooverenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nadoprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanieosobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým,ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

e) Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutáosoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorýmPoskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajovalebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR: Dotknutáosoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytlaPoskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnomformáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

g) Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe zdôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebozáujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jejtýkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akomsúvisí s priamym marketingom.

h) Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky,ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

i) Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokémuriziku pre práva fyzickej osoby.

9. Poskytnutie informácií dotknutej osobe

a) Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jejžiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl.34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie jepovinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidlav rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutáosoba informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osobapreukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovanípráv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

b) Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľapísm. a) tohto odseku tohto článku VOP do jedného mesiaca od doručeniažiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch sohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a toaj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

c) Informácie podľa písm. a) tohto odseku tohto článku VOP poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

d) Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeranánajmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeranýpoplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informáciíalebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámeniealebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady nauskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základežiadosti.

10. Spracovaním osobných údajov Objednávateľa môže Poskytovateľ poveriťsprostredkovateľa, za účelom poskytovania objednaných Služieb alebo vsúvislosti s poskytovanými Službami, plnením záväzkov Poskytovateľa zoZmluvy o poskytnutí Služby, plnenia zákonných povinností (napr. vedenieúčtovníctva) alebo na marketingové účely a to len v nevyhnutnom rozsahu.

11. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený vods. 3. a 5. tohto článku VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné správnym základom uvedenom v ods. 4. a 5. tohto článku VOP, len na základepredchádzajúceho súhlasu poskytnutého Objednávateľom dobrovoľne a na vopredstanovený účel, rozsah a dobu. Objednávateľ má právo udelený súhlaskedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručeniaPoskytovateľovi.

12. Za podmienky, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom sú osobnýmiúdajmi zákazníkov Objednávateľa, v tom prípade Poskytovateľ vystupuje vovzťahu k zákazníkom Objednávateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľaustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva o poskytnutí Služby medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi nasledovným:

a) Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ poveril spracovanímosobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, v rozsahu v akom je tonevyhnuté na splnenie účelu poskytnutia osobných údajov a plnenie záväzkova uplatňovania práv Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy o poskytnutí Služby azákona. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný tomuto ďalšiemusprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaképovinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejtoZmluve, pričom zodpovednosť voči Objednávateľovi nesie Poskytovateľ, akďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochranyosobných údajov.

b) Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účelyposkytovania Služieb.

c) Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvnéhovzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a dobu nevyhnutne potrebnú naplnenie práv a povinností Poskytovateľ. Poskytovateľ spracúva osobné údajev identickom rozsahu, v akom ich spracúva Objednávateľ.

d) Dotknutými osobami sú zákazníci Objednávateľa.

e) Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi ibaspracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a tonajmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

f) Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnomrozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade spodmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Objednávateľa.

g) Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ichpoškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom asprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inýmineprípustnými spôsobmi spracúvania.

h) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, ak podľanázoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Objednávateľom porušuje zákono ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

i) Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení trvania Zmluvy, na základe rozhodnutia Objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Objednávateľovi, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť, doplniť alebo nahradiť novými obchodnými podmienkami (ďalej len „zmeny VOP“). Zmeny VOP Poskytovateľ zverejní na Internetovej stránke spolu s určením ich platnosti a účinnosti alebo priamo zaslaním zmenených alebo nových obchodných podmienok Objednávateľovi prostredníctvom emailovej správy. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmien.

2. V prípade, ak Poskytovateľ zaslal Objednávateľovi viacero obchodných podmienok platia tie obchodné podmienky, ktoré boli Objednávateľovi zaslané ako posledné.

3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.

4. Obsah Internetovej stránky je chránený v súlade Autorským zákonom, ku ktorému majetkové práva vykonáva Poskytovateľ.

5. Používateľ Internetovej stránky používaním Internetovej stránky alebo zaslaním elektronickej objednávky z Internetovej stránky (Objednávateľ) vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad.

6. Vzťahy Objednávateľa a Poskytovateľa sa riadia príslušnou zmluvou, uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, obchodnými podmienkami pre príslušný produkt (ak boli Poskytovateľom vydané), týmito VOP ( ak v nich nie je uvedené inak ) a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.

7. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa riadia slovenským právom. Vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99, Bratislava 27, resp. Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice.

9. Kontaktné údaje Poskytovateľa: fabrikanafirmu.sk s.r.o. so sídlom na adrese Jenisejská 45A, 040 12 Košice, IČO: 52 289 320, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46112/V, e-mail: info@fabrikanafirmu.sk.

 

Tieto VOP vstúpili do platnosti a účinnosti dňa 11.4.2019.