Pri zmene obchodného mena spoločnosti potrebujete dokumenty o rozhodnutí:

 

V prípade ak má spoločnosť len jedného spoločníka, ktorý rozhoduje o jej fungovaní sám je potrebné uviesť tieto náležitosti:

  • názov spoločnosti a sídlo,
  • iniciály spoločníka,
  • uvedenie rozhodnutia spoločníka, ktorý na základe Zakladateľskej listiny vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, vydáva rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti

Ďalej spíšeme novú zakladateľskú listinu, v ktorej bude uvedené nové obchodné meno spoločnosti. Všetky vyššie spomínané dokumenty je potrebné podpísať spoločníkom a zaslať ako prílohy na Obchodný register Slovenskej republiky, ten má na rozhodnutie 5 pracovných dní.

 

V spoločnosti kde rozhoduje viacero spoločníkov je potrebná zápisnica z valného zhromaždenia, ktorá musí obsahovať:

  • názov spoločnosti a sídlo
  • prezentáciu spoločníkov
  • program, ktorý sa bude preberať na valnom zhromaždení
  • zvolenie si predsedu valného zhromaždenia
  • pri zmene obchodného mena spoločnosti je potrebné uviesť návrh na zmenu
  • valné zhromaždenie musí dané zmeny schváliť, bez schválenia tohto bodu je zmena neplatná.

Spíšeme novú spoločenskú zmluvu, v ktorej bude uvedené nové obchodné meno spoločnosti. Všetky vyššie spomínané dokumenty je potrebné podpísať všetkými spoločníkmi a zaslať ako prílohy na Obchodný register Slovenskej republiky, ten má na rozhodnutie 5 pracovných dní.